Profil

Dr. med. Chrysovalandis Schwale
Bethesda Spital AG
Psychosomatik und Psychiatrie
Stv. Oberarzt Klinik Psychiatrie & Psychosomatik